Práve dnes u nás

Rozvrh skupinových cvičení vo funkčnej miestnosti od 12. 9. 2022

Utorok

17:30 - 18:30 Pilates

18:30 – 19:30 Trampolinky

Streda

-

Piatok

18:30– 19:00  Karate

Sobota

Nedeľa

 

*počet pri skupinových cvičeniach: minimálny počet je 5 cvičencov a maximálny počet je 15 cvičencov

 

Info o jednotlivých cvičeniach

Pozrieť celý rozvrh

Pravidlá ako cvičiť v našom fitnesscentre

Vážení návštevníci, milí športovci !

Základné informácie pre cvičiacich:

Počas príchodu sa vždy pri recepcii vyzujem a idem do šatne bosý alebo v čistých prezuvkách.
Pri odchode sa obujem do topánok až na recepcii, nie v šatni.
Pri príchode do šatne si riadne skontrolujem číslo skrinky, priložím k zámku náramok a počkám, kým sa skrinka sama otvorí.
Pri odchode od skrinky počkám pokiaľ zámok prestane blikať a dvierka skrinky zatlačením - zatvorím.
Pri odchode domov skrinku vždy zatvorím.
Počas cvičenia používam vždy vlastný čistý uterák, jedná sa o hygienu vlastnú, ale aj o hygienu ostatných.
Pri cvičení používam čistú športovú obuv a oblečenie, necvičím bosý!
Cenné veci si môžem ponechať na recepcii, za prípadnú stratu, alebo odcudzenie fitnes centrum nezodpovedá.
Počas cvičenia sa správam k zariadeniu šetrne, rozumne a s citom.
Nikdy nebúcham s činkami, jednoručkami, kotúčmi, závažiami a podobne(činky sa ničia, búchanie ruší prevádzku v iných obchodoch).
Na ovládanie a spustenie zariadení v CARDIO zóne sa neváham spýtať personálu, radi všetko vysvetlia (predídem tým pokazeniu, rozladeniu a zlému nadstaveniu daných prístrojov).
Ak uvidím, že niekto nedodržiava tieto jednoduché, jasné, racionálne a hygienické zásady, jemne s úsmevom ho upozorním alebo to oznámim personálu.
Ak ma niekto upozorní alebo osloví s pripomienkou, otázkou, radou, reagujem prosím pomaly, rozvážne s úsmevom, veď vždy sa môžem niečo nové naučiť alebo dozvedieť.
Ak mám pripomienky, otázky, nápady na vedenie fitnes centra, referujem ich na recepcii alebo pošlem email.
Pri pokazení alebo poruchy zariadenia ohlásim zistenie personálu.
V šatni, toaletách a sprchách sa nenaháňam, dávam pozor na pošmyknutie.
Nedemontujem hlavice na sprchách, nenadstavujem radiátory.
Plastové fľaše odovzdám na recepcii, dajú ich do separovaného zberu.
Dodržiavam zásady BOZP, požiarne zásady, zásady hygieny a etiky.

Ďakujeme za pochopenie.

Kolektív CREATIVE SPORT CENTRA.

Prevádzkový poriadok

Čl. I
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzky:Creative sport centrum

Obchodné meno:Slovak creative s.r.o.

Sídlo: Beethovenova 28, 917 08 Trnava

Adresa prevádzky: Beethovenova 28, 917 08 Trnava

IČO: 47381 451

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 32575/T

(ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. II.
Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom „fitnes“, najmä služby posilňovne, fitnes, cardio zóny, zóny cvičenia s vlastným telom a iné služby ako predaj výživových doplnkov a podávanie nápojov pre cvičiacich. Spôsobom poskytovanie služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky komplexu, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedené v čl. V. tohto prevádzkového poriadku. Do jednotlivých prevádzok nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity jednotlivých prevádzok (kapacitu jednotlivých prevádzok určí Prevádzkovateľ). Klientom sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie fyzická osoba, ktorý odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle tohto prevádzkového poriadku.

Čl. III
Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia

Pracovníci prevádzky priamo vykonávajú epidemiologický závažné činnosti (obsluhujúci personál) sú zdravotne a odborne spôsobilí podľa zák. č. 355/2007 Z.z. a vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z.z. Platné doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti sú v zariadení k dispozícií k nahliadnutiu.

Pracovníci zariadenia sú vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými toaletnými potrebami. Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.

WC a sprcha pre personál a zákazníkov je prístupné. Objekt sa nachádza v obchodnom centre Cassale je napojený na verejné inžinierske siete mesta:

- pitná voda
- kanalizácia je riešená napojením objektu na verejnú kanalizáciu mesta
- vykurovanie je ústredné
- osvetlenie: prirodzené a umelé
- vetranie: prirodzené vetranie oknami a klimatizáciou, nútená výmena vzduchu
- likvidácia tuhého komunálneho odpadu – na základe zmluvy

Priestory musia byť v čase poskytovania služieb v zmysle čl. VIII. udržiavané v čistote a poriadku. Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II. sú klienti povinný postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa zodpovedných pracovníkov, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia návštevníkov.

Zákazník je pri vstupe do fitnes centra upozornený na povinnosť priebežného udržiavania čistoty strojov a zariadení.

Lekárnička umiestnená v prevádzke je vybavená základným zdravotníckym materiálom podľa prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z., a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná. Pri poranení sa postihnuté miesto okamžite opláchne a následne dezinfikuje vhodným dezinfekčným prostriedkom na rany (napr. Septonex, Mesosept). Prelepí sa jednotlivo balenými náplasťami na rany, príp. obviaže obväzom z nového originálneho balenia.

Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyvesená na viditeľnom mieste.

Čl. IV
Návod na použitie prístrojov

Pri požívaní príslušnej prístrojovej techniky / zariadení sa musí plne rešpektovať návod výrobcu.

Čl. V
Pokyny , obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia

Klient fitnes centra je oprávnený využívať jednotlivé služby alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. VI. tohto prevádzkového poriadku.

Výška vstupného je stanovená na základe druhu čerpanej služby a spôsobu platby za zvolený druh služby.

Využívať jednotlivé prevádzky komplexu smie len osoba staršia ako 16 rokov, osoba mladšia smie tento druh služby využívať len v doprovode a na zodpovednosť rodičov, alebo osoby staršie ako 18 rokov (napr. tréner). V prípade zodpovednosť za osobu mladšiu ako 16 rokov preberá v rámci vedenej hodiny inštruktor, dochádza k prechodu zodpovednosti vstupom osoby do miestnosti a jej prevzatiu inštruktorom. Do tejto doby je za pohyb osoby mladšej ako 16 rokov zodpovedný doprovod.

Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom písomnom súhlase personálu Prevádzkovateľa sa smú deti pohybovať po posilňovni, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku. Za škodu majetku spôsobenú pohybom týchto osôb zodpovedá doprovod detí.

Do fitnes centra je so súhlasom Prevádzkovateľa oprávnená po prezentácií v knihe návštev vstúpiť taktiež návšteva. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa a ktorá nevstupuje do športového komplexu za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná behom svojho pobytu v komplexe dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.

Osoby, ktoré nesmú využívať služby fitnes centra.

Do fitnes centra je zakázaný vstup osobám:

so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť v podnapitom stave

pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení vzbudzujúcom verejné pohoršenie

osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu (viď. bod 9 tohto článku)

Zamestnanci Prevádzkovateľa športového komplexu a osoby poverené Prevádzkovateľom fitnes centra k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku vo fitnes centra (ďalej len „personál“) sú oprávnené kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 5 tohto článku, aby fitnes centra opustili. To sa týka i klientov, ktorý svojím chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov športového komplexu v jeho riadnom užívaní. Návštevník je povinný danej výzve okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí môže byť z fitnes centra vyvedená.

V celom fitnes centra platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch fitnes centra je považované za chovanie obmedzujúce iných Klientov fitnes centra v jeho riadnom využívaní v zmysle bodu 6. tohto článku.

Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie fitnes centra sú klienti povinný používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov.

Klienti sú ďalej povinný:

riadiť sa pokynmi personálu,

v priebehu využívania športového komplexu používať oblečenie, obuv a športové náčiniu a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťovali priestory športového komplexu,

v prípade porušenia niektorej z povinnosti uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, je povinný opustiť priestory fitnes centra, inak môže byť Prevádzkovateľom udelený zákaz vstupu.

Klient je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude zrealizovaná pokiaľ to umožňuje požadovaný druh služby.

Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií v priestoroch fitnes centra, alebo z technických, či personálnych príčin.

Čl. VI
Platobné podmienky

Klienti sú oprávnení využívať fitnes centrum len na základe riadnej úhrady ceny vybraných služieb a produktov (tovaru) zakúpených v športovom komplexe. Cena jednotlivých služieb a druhov tovaru je stanovená samostatným cenníkom vydávaným prevádzkovateľom fitnes centra. Prevádzkovateľ fitnes centra je oprávnený kedykoľvek uskutočniť zmenu cien jednotlivých služieb a druhov tovaru všeobecné podmienky. Klient je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a ďalších produktov zakúpených vo fitnes centre v hotovosti. V prípade, ak si Klient zabudne permanentnú kartu, je oprávnený čerpať služby úhradou z konta v prípade, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcií platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje.

Čl. VII
Zodpovednosť návštevníkov

Postup v prípade prerušenia dodávky vody:

1) V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo dodávky teplej vody v priebehu čerpania služby a táto porucha dodávky vody nebude odstránená v priebehu pobytu Klienta vo fitnes centre nemá Klient právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do športového komplexu.

2) V prípade, že vzhľadom k výpadku elektrického prúdu, výpadku klimatizácie, poruche aparatúry, alebo k osobnej indispozícii osoby poskytujúce určitý druh služby, vznikne v priebehu čerpania požadovaného druhu služby stav, že nie je možné ďalej riadne dokončiť čerpanie tejto služby, nemá Klient právo na vrátenie vstupného, ani nárok na náhradu škody.

3) Klient fitnes centra je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nadmierne nenarušil iných Klientov a aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku.

4) V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť za chyby na tovare

V prípade, že tovar zakúpený u Prevádzkovateľa, má chyby, je Klient oprávnený uviesť tieto chyby v reklamačnom procese v záručnej dobe u prevádzkovateľa. Pri reklamácií je Klient povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Zodpovednosť za inú škodu

Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 421 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Čl. VIII
Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

Na prevádzke sa neposkytuje bielizeň pre zákazníkov.

V zariadeniach na osobnú hygienu sa používajú jednorazové papierové utierky.

Čl. IX
Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

Dezinfekcia povrchových plôch ako aj vlhká mechanická očista podláh a zariadení na osobnú hygienu a prevádzke je vykonávaná 1 x denne a priebežne podľa potreby. Dezinfekcia strojov a zariadení na cvičenie sa vykonáva 1 x denne mimo prevádzkových hodín, resp. po každom použití cvičiaci udržiava v čistote dezinfekčným roztokom a jednorazovou papierovou utierkou, ktoré má v priestoroch prevádzky k dispozícii.Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupuje Prevádzkovateľ podľa priloženého návodu výrobcu, s dodržaním doby exspirácie. Celková očista a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva jedenkrát týždenne mimo prevádzkových hodín.

Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu pracovných plôch, podláh a zariadení pre osobnú hygienu sa po upotrebení jedného obmieňajú (striedajú) za účelom potlačenia vzniku rezistencie choroboplodných zárodkov, dodržiava sa ich správna koncentrácia a doba expozície. Roztoky dezinfekčných prípravkov sa pripravujú denne. Dezinfekcií predchádza dôkladná vlhká mechanická očista roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku.

Používajú sa biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu.

Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím alebo skončení prevádzky. Je zabezpečené oddelené skladovanie pomôcok na upratovanie. Základná oprava všetkých náterov

zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.

Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

Čl. X
Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami. Nádoby vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú 1 x denne alebo podľa potreby. Likvidácia – odvážanie odpadu je riešená právnenou odbornou firmou na základe zmluvy s prevádzkovateľom.

Prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnava bude sprístupnený v zariadení na vhodnom a viditeľnom mieste.

Meno a priezvisko zodpovedného pracovníka: Bc. Martin Mečiar, konateľ spoločnosti.

V Trnave, dňa 28.09.2013.

Creative sport centrum

Beethovenova 28
917 08 Trnava
Slovenská republika

Telefón:0908 344 452
E-mail: info@creativesportcentrum.sk
Web: www.creativesportcentrum.sk
Facebook: /creativesport.centrum
Instagram: /creativesportcentrum/

Copyright Slovak Creative s.r.o. 2016 | tvorba web stránok: fg atelier